Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Livy B.V.

1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Livy: Livy BV, te (1316 BM) Almere, aan de Randstad 22 181, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39099042;
(b) Klant: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Livy;
(c) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Livy.

Naast de algemene voorwaarden van de NVM zijn de algemene voorwaarden voor diensten en de levering van producten aan consumenten van toepassing (raadpleeg www.nvm.nl voor de algemene voorwaarden van de NVM, onder de rubriek wonen). Bij eventuele strijd tussen voornoemde algemene voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Livy.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Livy goederen en/of diensten van welke aard ook aan de Klant dan wel derden levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, dit met terzijdestelling van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant
of de derde tot wie de aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van welke aard ook zicht richt. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van Livy.

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Livy en Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en overeenkomst 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft Livy het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Livy en de Klant indien deze een aanbieding van Livy on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

Alhoewel Livy de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waarbij inbegrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Livy en de wederpartij kunnen (gaan) duiden, kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 
3. Prijzen / tarieven / premies en betaling
De door Livy in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Livy behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Livy, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk
karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Livy zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Livy niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd, verklaart de Klant zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Livy aan de Klant middels de aanduiding van objectieve
maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Indien een verkoopopdracht tijdens het proces door de Klant wordt ingetrokken, dan zal Livy de reeds door haar gemaakte kosten aan de Klant doorberekenen. Mocht de Klant niet aan zijn betalingsverplichting kunnen voldoen, dan zal Livy de vordering uit handen geven
.
4. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Livy niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Livy door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Livy; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Livy toe of van Livy naar de klant wordt gehinderd of belemmerd.

Livy heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Livy opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Indien Livy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen, is Livy gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
5. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
De diensten van Livy zijn gericht op de woonconsument. De informatie die Livy verstrekt mag alleen voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livy producten van Livy te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

6. Reclames / Aansprakelijkheid
Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de
productenaansprakelijkheid is Livy niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst en/of geleverde dienst, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Livy en/of haar leidinggevenden.
Livy is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijf stagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, winstderving, gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
De totale aansprakelijkheid van Livy voor directe schade zal nimmer meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Livy ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet meer zou vigeren tot maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door de Klant aan Livy verschuldigde bedrag.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de Klant dan wel derde zou moeten maken om de prestatie van Livy aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant dan wel derde de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die de Klant dan wel derde heeft gemaakt voor het noodgedwongen
langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee
samenhangende voorzieningen doordat Livy op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant dan wel derde aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkstelling van Livy dient onverwijld en deugdelijk, edoch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de beweerdelijke aansprakelijkheidsgrond, schriftelijk te geschieden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten, zodat Livy in staat is adequaat te reageren.

Livy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van de Klant dan wel derde die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik (door derden) van de programmatuur en de overige in de onderhavige algemene voorwaarden genoemde zaken en/of communicatieverbindingen en/of overige faciliteiten waardoor handelingen (waaronder het sluiten van overeenkomsten) worden verricht, waarvoor de Klant dan wel derde geen of een andersluidende opdracht heeft gegeven. Livy aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van
storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in de communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Livy of een andere derde worden beheerd, of schade ter zake andere oorzaken waardoor de Klant dan wel de derde of andere derden geen gebruik kunnen maken van de programmatuur en de overige in de voorwaarden
genoemde zaken. Livy aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake (door derden) verstrekte berekeningen, (door derden) verstrekte koersinformatie (daaronder begrepen berekeningen van theoretische waarde van opties), saldo opgaven of andere door middel van de programmatuur verstrekte informatie, tenzij zulks het gevolg is van opzet en/of grove schuld zijdens Livy of haar leidinggevenden.

Livy is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het herroepen en/of annuleren van handelingen (waaronder opdrachten en/of overeenkomsten) en het niet uitvoeren daarvan door Livy en/of andere derden, tenzij zulks het gevolg is van opzet en/of grove schuld zijdens Livy of haar leidinggevenden.

Livy stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. Livy streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen
redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen Livy en de Klant dan wel derde een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft voorgedaan, moet de Klant dan wel derde op verzoek van Livy alles doen of nalaten wat Livy in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Na verloop van één jaar na het schadetoebrengende feit vervalt elke aansprakelijkheid van Livy.

Livy.nl bevat links naar andere websites. Livy heeft geen invloed op deze websites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze websites.

7. Diversen
Indien Klant aan Livy schriftelijk opgave doet van een (e-mail)adres, is Livy gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant Livy een nieuw (e-mail)adres heeft doorgegeven.

Indien door Livy gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Livy deze algemene voorwaarden soepel toepast. Livy is bevoegd bij
de uitvoering van de bestelling(en) van Klant gebruik te maken van derden.

Deze algemene voorwaarden kunnen door Livy worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden treden in werking 30 dagen na verzending ervan door Livy. De gewijzigde voorwaarden zullen alsdan de bestaande voorwaarden integraal vervangen en van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten, diensten en/of aanbiedingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde voorwaarden dient de Klant dat schriftelijk binnen 14 dagen na verzending door Livy van deze gewijzigde voorwaarden bekend te maken. Alsdan heeft Livy de keuze de overeenkomst dan wel werkzaamheden te beëindigingen of voort te zetten op basis van de oude voorwaarden.

8. Toepasselijke recht en geschillenregeling
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Livy is het Nederlands recht van toepassing.