Makelaars begrippen

AdvieskostenBedrag dat de adviseur in rekening brengt voor het advies en regelen van je hypotheek.
AkteEen notarieel document waarin de overdracht van een huis of hypotheek wordt vastgelegd.
AppartementEen woning die onderdeel is van een gebouw met meerdere woningen. Er is een gesplitst eigendom.
AppartementsrechtBij het kopen van een flat of appartement, koopt je in feite een deel van het pand. Je bent dus mede-eigenaar van het gehele gebouw en de daarbij behorende grond. Appartementsrecht houdt ook in dat je exclusief gebruiksrecht heeft op een bepaald deel van het pand: het appartement wat je koopt.
CanonDe aftrekbare periodieke heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.
CourtageHet bedrag voor de makelaar voor het bemiddelen van de koop of verkoop van een woning. Over het algemeen is dit een percentage van de koopsom van de woning + 21% BTW. Bij Livy betaal je een vast bedrag van €1.600.
EigendomsbewijsDit bewijs ontvangt de koper van een huis, nadat de getekende transportakte door de notaris is ingeschreven bij het kadaster.
ErfpachtHet zakelijke recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De jaarlijks te betalen vergoeding heet erfpachtcanon.
ExecutieDit is de gedwongen verkoop van een woning.
ExecutiewaardeDe executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Deze waarde ligt vrijwel altijd lager dan de marktwaarde en wordt als uitgangspunt gebruikt bij het vaststellen van het rentetarief.
GarantiecertificaatGarantie Instituut Woningbouw (GIW) geeft dit certificaat af, om aan te geven dat nieuwbouwwoningen volgens een bepaalde kwaliteitsnorm zijn gebouwd.
HuurbedingEen beding in de hypotheekakte waarin de huiseigenaar wordt beperkt in zijn vrijheid om de woning te verhuren.
KadasterBij het Kadaster zijn alle onroerende zaken in Nederland geregistreerd. Je kunt er onder meer gegevens over de exacte grootte van het perceel opvragen, wie de eigenaar is en hoe de bebouwing gesitueerd is. Ook alle hypotheken zijn bij het kadaster geregistreerd.
Koop/aanneemsomBedrag waarvoor een nieuw gebouwde woning wordt gekocht of de prijs waarvoor een aannemer een nieuwe woning bouwt.
Koop/aannemingsovereenkomstEen overeenkomst tot koop van de grond en het bouwen van een huis.
KoopcontractIn deze overeenkomst verplicht de koper zich tot betaling en de verkoper tot levering. Nog vaak wordt voor deze overeenkomst de term ‘voorlopig’ koopcontract gehanteerd. Laat je hierdoor niet misleiden, deze overeenkomst heeft wel degelijk een rechtsgeldig karakter.
Kosten koper (k.k.)Dit betekent dat alle aankoopkosten van een huis voor rekening van de koper komen. Daarbij gaat het vooral om de overdrachtsbelasting, kosten van de leveringsakte. de notariskosten en de inschrijfkosten in het Kadaster.
LeveringsakteNotariële akte waarbij de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand) wordt overgedragen. Deze akte wordt ingeschreven bij het betreffende Kadaster. Ook wel transportakte genoemd.
MakelaarskostenDe kosten die een makelaar in rekening brengt voor het kopen / verkopen van een woning.
MarktwaardeDe marktwaarde van een woning is van belang om uw maximale hypotheek te bepalen. Voor bestaande woningen is de marktwaarde gelijk aan de aankoopprijs. Voor nieuwbouw is de marktwaarde een optelsom van : Koop-aanneemsom, Bouwrente, Rente tijdens de bouw, Afkoopsom van de erfpacht, eventueel meerwerk, aansluiting op openbare nutsvoorzieningen. Voor oversluitingen, verhogingen en omzettingen wordt een getaxeerde marktwaarde of WOZ als uitgangspunt voor de marktwaarde genomen.
MeerwerkAlle extra kosten bij nieuwbouw zoals voor een keuken, badkamer, uitbouw of aanbouw, tuin, etc. die bovenop de koop- aanneemsom komen.
NieuwbouwAls je een nieuw huis laat bouwen, wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. Als je het huis koopt, wordt de hele hypotheek in een bouwdepot gezet. De termijnen worden vervolgens uit dit bouwdepot opgenomen. Over het bedrag dat in bouwdepot staat, ontvang je een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.
NotarisafrekeningDe specificatie van alle kosten met betrekking tot de overdracht en het vestigen van de hypotheek. Je ontvangt deze rekening na het passeren van de aktes.
NotariskostenDe berekende kosten door de notaris voor het opstellen van de hypotheekakte en transportakte. De notaris zal ook de kosten voor inschrijving bij het kadaster op de nota vermelden en voor betaling aan het kadaster zorgen.
Onroerend goedDit is grond en alles wat aard en nagelvast zit.
Onroerende zaakbelasting (OZB)Gemeentelijke belasting die iedereen moet betalen voor het gebruik en/of bezit van een woning. De hoogte wordt per gemeente vastgesteld.
Ontbindende voorwaarde(n)In de koopovereenkomst van de woning kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen waardoor je de koop zonder verdere kosten, vóór een afgesproken datum kan ontbinden.
OpstalEen gebouw exclusief de grond.
OptieEen overeenkomst waarbij de verkoper zijn huis niet aan een ander verkoopt, zolang hij in onderhandeling is met een potentiële koper.
OverdrachtsbelastingBelasting die door de Nederlandse overheid wordt geheven bij de overdracht van onroerend goed (bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand).
OverdrachtskostenDeze kosten zijn nodig om het gekochte huis op eigen naam te krijgen (transportakte).
Passeren van een transport- of hypotheekaktePasseren is het tekenen van de akte bij de notaris. Daarna is het zijn taak de akte te laten inschrijven in de openbare registers (Kadaster).
Roerende zakenZaken die niet aardevast zijn verbonden aan een onroerend goed.
ServicekostenEen maandelijkse bijdrage die jij als eigenaar van een appartement betaalt aan de Vereniging van Eigenaren. Dit geld wordt besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes zoals het trappenhuis.
StichtingskostenAlle kosten die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.
TaxateurDe persoon die de taxatie verricht van de woning.
TaxatieEen waardebepaling van een taxateur ten behoeve van een woning.
Taxatie(rapport)Rapport met de waardebepaling van een onroerende zaak door een deskundige (taxateur).
TaxatiekostenDe kosten van het taxeren van de woning.
TransportaktekostenDe registratiekosten, kadastrale rechten en kosten voor de officiele akte die door de notaris worden gemaakt bij de overdracht van een woning.
Vereniging van eigenaren (VvE)Een wettelijk verplichte vereniging indien er sprake is van een pand met meerdere eigenaren (bijv. appartementen).
Vrij op naam (v.o.n.)Dit betekent dat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is en de notariskosten voor de leveringsakte voor de rekening van de verkoper zijn. Nieuwbouwwoningen worden vrij op naam geleverd.
Vrije verkoopwaardeWaarde van de woning, vrij van huur en gebruik als deze vrij op de markt kan worden verkocht.
WaarborgsomEen zekerheidsstelling van de koper aan de verkoper dat deze de woning mogelijk zal kopen. Deze bedraagt maximaal 10% van de koopsom en kan ook via een bankgarantie geregeld worden.
WoonlastenDe totale jaarlijkse woonlasten van je woning zijn opgebouwd uit kosten voor uw hypotheek (rente, aflossing en/of vermogensopbouw), onderhoud, verzekeringen, water, gas, elektriciteit en dergelijke.
WOZ ( Wet Waardering Onroerende Zaken)Een waarde toekenning door de gemeente aan een woning. Over deze waarde gaat de bewoner een bedrag betalen aan eigenwoningforfait en onroerend zaakbelasting.